bistrup fra søside

Bistrup

Bistrup er opstået omkring en landsby, hvilket stadig kan opleves ved gadekæret og de omkringliggende gårde. I dag er Bistrup vokset sammen med Birkerød omkring Bistrupvej. Området rummer det naturskønne Vaserne, der er fredet samt det rekreative område Bistrup Hegn.

Særlige træk

Bistrupområdet har ca. 4.300 indbyggere. Der er et udbud af dagligvarebutikker og udvalgsvarer til forsyning af lokalområdet fordelt på bydelscentret ved Vasevej og lokalcentret Bistrup Butikstorv.

Ned mod Furesøen i Bistrup ligger et større villaområde, der oprindeligt rummede sommerhuse, men fra sidst i 1950erne er området langsomt overgået til helårsbeboelse.

Bistrupområdet rummer flere etageboligbebyggelser. Bistruplund ligger nær Vasevejscentret, og i områdets nordlige del ligger Skovgårdsparken og Bistrup Park.

Området rummer endvidere et mindre erhvervsområde ved Abildgårdsparken og Bistrup Have ved grænsen til Furesø Kommune. Det er et område præget af mindre erhvervsvirksomheder indenfor industri- og håndværk samt kontor og liberale erhverv.

Udvikling

For at understøtte og fastholde bydelscentret på Vasevej er det muligt at udbygge centerområdet.
Det forventes, at en eventuel udbygning primært vil være til boligformål. 

Den tidligere Furesøkoloni på Bistrupvej kan omdannes til nye boliger gennem en ny vedtaget lokalplan for området.

Det vurderes, at de realistiske udviklingsmuligheder for detailhandel i bydelscentret på Vasevej ikke er flere discountbutikker men kan bestå af et supplement med kundeorienterede funktioner inden for sundhed og service.

Det er endvidere en forudsætning for udbygning, at der bliver skabt god tilgængelighed til nærliggende rekreative arealer, og at der etableres tilstrækkeligt parkering for hele området.

Omkring Nordvanggård Sø og Bistrup Byvej ligger resterne af Bistrups Landsby med en række bevaringsværdige bebyggelser, herunder plejecenteret Nordvanggård. I 2015 blev der vedtaget en bevarende lokalplan for landsbyen med det formål at sikre landsbyens bærende bevaringsværdier både i forhold til det bebyggede og det grønne. Lokalplanen giver mulighed for, at Nordvanggård og Fredsholm kan anvendes til offentlige formål, og at der på Nordvanggård kombineret med en boliganvendelse kan drives visse former for erhverv, som kan bidrage til et varieret og levende landsbymiljø.

Vaserne er fredet ved en landskabsfredning i 1947 og senere udpeget som Natura 2000-område.

Bevaringsværdige bygninger

Bistrup er opstået omkring en landsby. Det opleves stadig tydeligt i området omkring Nordvanggård, Gl. Bakkegård, Fredsholm og Langkærgård, som er centreret rundt om et gadekær. Gårdene fortæller Bistrups historie og er udpegede som bevaringsværdige.

Området nord for Furesøen er et tidligere sommerhusområde, som er omdannet til et attraktivt parcelhusområde med bygninger, der arkitektonisk repræsenterer deres tid, og med bevaringsværdige eksempler på mere nutidig arkitektur.

Kommunens værdifulde naturområde Vaserne ligger i området og skaber en grøn sammenhæng rundt om Furesøen.

Kulturmiljøer