Dekorativt: Skodsborg Strandpark top 2

Skodsborg

Skodsborg er naturligt afgrænset mellem Øresund og Jægersborg Hegn. Langs Strandvejen ligger store, bevaringsværdige villaer, der udgør det særlige strandvejsmiljø.

Særlige træk

Skodsborg har ca. 1.200 indbyggere. ’Den gamle kurby’ er det første møde med Rudersdal Kommune, når man bevæger sig nordover ad Strandvejen. Her ligger ”Den Hvide By”, som er det tidligere Hotel Øresund og Skodsborg Sanatorium, i dag sundhedscenter, og den nyere, moderne boligbebyggelse Skodsborg Sundpark. Her ligger også enkelte butikker. Det tidligere Skodsborg Badehotel lidt længere nordpå er delvist bevaret og benyttes i dag til boligformål.

Villabebyggelsen langs kysten består overvejende af store villaer, som er bevaringsværdige. Den tidlige byvækst startede her som følge af det industrimiljø, der opstod omkring Strandmøllen og virksomhederne ved Mølleåen. Senere udvikledes kur- og feriebyen bl.a. på grund af, at der i 1890'erne flere gange om dagen var dampskibsforbindelse til Skodsborg.

Skodsborg er i dag en station på Kystbanen mellem København og Helsingør og det mest bymæssige område på den del af Strandvejen, der ligger i kommunen. Området rummer stationsnære arealer, men er stort set udbygget med boliger, børneinstitutioner, enkelte butikker og grønne områder.

Der er to små erhvervsområder, Strandmøllen og Esprit de Valdemar. Strandmøllen er et af Mølleåens historiske industrianlæg.

Et af de store landskabstræk i kommunen er kyststrækningen langs Øresund. Strandparken ved Skodsborg er et populært rekreativt område med plæne og badebroer.

Jægersborg Hegn med Bøllemosen, der er udpeget som habitatområde på grund af sin særlige natur, er også et af kommunens særlige landskabelige karakteristika. Området er samtidig et regionalt friluftsområde.

Udvikling

Det er målsætningen for Skodsborgområdet, at boligområderne og de landskabelige og kulturhistoriske værdier bevares. Offentligheden skal fortsat sikres adgang til kysten.

Bevaringsværdige bygninger

Skodsborg er opstået som badeby med kyststrækningen som primær attraktion. Sporene fra den tidlige anvendelse som badeby er tydelige omkring Skodsborg Sanatorium, de hvide bebyggelser og husrækken langs Strandvejen nord for Strandmøllen.

Byområdet er endvidere karakteriseret af den bevaringsværdige bebyggelse Høje Skodsborg og Skodsborg Parken, som begge er beliggende på toppen af kystskrænten med et åbent areal mod kysten.

Skodborg Station som betjener Kystbanen er en nationalromantisk stationsbygning, som tæt på Jægersborg hegn danner et miljø af høj bevaringsværdi.

Jægerborg Hegn er et unikt skovområde, som rummer dele af et større parforcejagt område, som i 2015 blev optaget på Unescos kulturarvsliste.
 

Kulturmiljøer