Dekorativt: Nærum top

Nærum

Nærum er centreret omkring Nærum Hovedgade og Nærum Vænge. Centralt i Nærum ligger et større erhvervsområde, der siden 1950-erne er opstået omkring Helsingørmotorvejens udfletning. Der findes i området omkring Nærum Hovedgade spor fra et mindre landsbymiljø.

Særlige træk

Nærum er kommunens tredjestørste bysamfund med knap 5.700 indbyggere og indeholder formentlig kommunens ældste landsbybebyggelse.

Store dele af Nærums bebyggelse består af byggeri i to eller tre etager, hvor særligt brugen af tegl og saddeltage samt nærheden til grønne omgivelser præger Nærums særlige karakter.

Der er to centerområder i Nærum, Nærum Hovedgade og Nærum Vænge Torv. Ind i mellem er der et område til pladskrævende varegrupper som bilforhandlere.

Nærum er sammen med Høsterkøb en af kommunens ældste landsbybebyggelser. Det gamle Nærum omkring gadekæret rummer sammen med den nærmeste del af Nærum Hovedgade mindelser om Nærum Landsby. Først omkring 1950 tog udbygningen fat, og Nærum voksede omkring udfletningen af motorvejen og den store arbejdsplads Brüel og Kjær.

På motorvejens østside ligger bymidten med gymnasiet, Nærum Vænge Torv og Nærum Vænge med skole og villaområder.

Helsingørmotorvejen løber igennem den vestlige del af området, og på motorvejens vestlige side ligger rækkehuse og etageboliger og Nærumbanens endestation.

Området indeholder et af kommunens tre største erhvervsområder. Det ligger velplaceret tæt på motorvejen og ud til Rundforbivej og Skodsborgvej. Nærum er velforsynet med kollektiv trafik i form af Nærumbanen og busser.

Et karakteristisk landskabstræk er skovbrynet der afgrænser Dyrehaven mod Nærum, hvilket bl.a. kan opleves fra de omkringliggende villaområder. 
 

Udvikling

Syd for Nærum ligger DTU og Vidensbyen i Lyngby. Nord for Nærum ligger forskerparken DTU Science Park. Samtidig er området trafikalt let tilgængeligt. Det gør, at Nærum er velplaceret for erhvervsudvikling og særligt udvikling af videnstunge erhverv.

Nærum Erhvervsby er i Fingerplan 2019 udpeget som et særligt lokaliseringsområde med mulighed for, at der kan gennemføres ny planlægning for kontorbyggeri over 1.500 m2 i erhvervsområdet.

Visionsplan for Nærums nye Erhvervs- og Vidensby har som hovedgreb, at der bl.a. etableres en bylivsrygrad, der forbinder Nærum Hovedgade og Nærum Vænge Torv. Visionen er, at området skal omdannes og udvikles med yderligere kontor- og videnserhverv. Området skal udvikles med en markant og indbydende arkitektonisk profil, der bygger videre på de tagprofiler, der allerede præger Nærum.

Visionerne for Nærum Erhvervsby skal muliggøres med ny planlægning.

Visionsplan for Nærums nye Erhvervs- og Vidensby

Bevaringsværdige bygninger

Nærum Vænge, som er tegnet af arkitekt Palle Suenson, er en helstøbt og bevaringsværdig bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet bestående af rækkehuse og etageboligbebyggelse og et større butikstorv. 

I området tæt på de to bykerner ligger en del større erhvervsbebyggelse, hvor bebyggelsen Linde Alle 5A- 9B er udpeget som bevaringsværdig.

Nærum rummer også en række offentlige bevaringsværdige bygninger herunder Nærum Gymnasium, Nærum Skole, Rundforbihallen og Biblioteks Alle 3, hvor bl.a. Rudersdal Museers administration har til huse.

Kulturmiljøer