hoesterkoeb_top.jpg

Høsterkøb

Høsterkøb ligger i den nordligste del af kommunen og grænser op til Hørsholm Kommune. Området omfatter Høsterkøb, Isterød og Ravnsnæsset, der ligger ud til Sjælsø mod nord. Høsterkøb Landsby er kommunens mest velbevarede landsby og byder på store kulturhistoriske og landskabelige værdier.

Særlige træk

Områdets samlede indbyggerantal er på ca. 1.200. Høsterkøb Landsby ligger klart landskabeligt afgrænset mellem Hørsholm Kongevej, Ravnsnæsvej, skoven og det åbne land.

Høsterkøb er en bevaringsværdig landsby med særlig kulturhistorisk og landskabelig værdi. Høsterkøb er i dag et attraktivt boligområde. Landsbyen har historisk rummet mange handlende og håndværkere men har med tiden mistet en del af sit oprindelige byliv. Der er funktioner som skole, kirke og forsamlingshus. Nær Høsterkøb Landsby og på toppen af Åsebakken ligger Vor Frue Kloster, som hører under Benediktinerordenen.

Isterød Landsby ligger umiddelbart vest for Helsingørmotorvejen og består af 10-15 huse og gårde placeret på begge sider af en bygade,men fremtræder i øvrigt i dag som et boligområde med enkelte erhvervsvirksomheder. Isterød ligger i umiddelbar forbindelse med Nebbegård. Tæt på landsbyen ligger Sjælsø Vandværk, som udgør sit eget område med en række tjenesteboliger og administrationsbygninger. Vandværket er ligesom Sjælsø ejet af Gentofte Kommune.

Områderne sydvest for Isterød ligger som et åbent landbrugslandskab med vide udsigter præget af store dyrkede markflader.
Ravnsnæs er et tidligere sommerhusområde, som siden midten af 1960'erne har undergået en gradvis konvertering til helårsbeboelse og i dag ligger som et attraktivt boligområde på bredden af Sjælsø. 

Ravnsnæs er på de andre sider klart afgrænset af skov og åbent land.
Skovområdet Næbbegård Plantage ligger ved Sjælsø nordøst for Ravnsnæsset. Skoven er en del af en fredning øst for Sjælsø. Skoven er naturskov med bøgetræer og en righoldig urtevegetation. Plantagen ligger på gammel landbrugsjord og er først plantet i årene efter 1825. Den har stort set ligget uberørt hen siden, hvilket giver skoven dens unikke karakter. I skoven findes flere spor fra oldtiden i form af stendysser, jættestuer, hulveje og stengærder.

Udvikling

Strategien for Høsterkøbområdet er at bevare de særlige landsbymiljøer med deres særlige træk og at fastholde de eksisterende boligområder.

Bevaringsværdig bygninger

Høsterkøb er kommunens mest velbevarede landsby. Landsbyen er centreret omkring skole og gadekær.

Området er karakteriseret ved hvide stråtækte gårde og husmandssteder, der understøtter landsbymiljøet. Bebyggelserne er overvejende bevaringsværdige. I udkanten af landsbyen er to oprindelige landsteder, kursuscenteret Magleås og Høsterkøbvej 3, som i dag fungerer som katolsk kloster.

Landsbyen Isterød har også en velbevaret landsbybebyggelse med flere bevaringsværdige, stråtækte landsbybebyggelser, hvoraf flere er udpeget som bevaringsværdige.

Området rummer også det tidligere sommerhusområde Ravnsnæsset, som ligger på kanten af Sjælsø.

Kulturmiljøer