Dekorativt nyt byrum Birkerød

Birkerød

Birkerødområdet omfatter Birkerød By, Kajerød og Ebberød, der ligger omkranset af åbne landskaber og skov. De grønne kiler strækker sig flere steder ind i byen og bidrager til at skabe attraktive boligområder, hvor der er god tilgængelighed til de omkringliggende landskaber.

Særlige træk

Birkerød er med sine ca. 16.500 indbyggere kommunens største byområde. Den betjenes af S-tog fra Birkerød Station, kollektiv bustrafik samt overordnede trafikveje.


Byen voksede særligt efter stationen blev anlagt sidst i 1800-tallet og allerede i 1940’erne var Kajerød blevet en del af Birkerød. Birkerød oplevede fra 1950 til 1980 en markant udbygning i form af parcelhuskvarterer, støttet boligbyggeri, bofællesskaber samt offentlige institutioner.


Kommunens største handelsstrøg findes omkring Birkerød Hovedgade. Tæt på bymidten ligger Birkerød Idrætscenter og svømmehal, Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. Birkerøds boligområder består primært af parcelhuse, rækkehuse og enkelte mindre etageejendomme.


Kajerød har enkelte bevarede landsbyhuse, og centralt i byen står et gammelt lindetræ, hvor landsbyforten tidligere lå. Kajerød er i dag et blandet boligområde med lidt erhverv og er sammenvokset med Birkerød.


Ebberød ligger omgivet af Rude Skov og består af ca. 100 boliger dels nybyggede og dels nyindrettede i den tidligere institutionsbebyggelse. Der er stadig en del institutioner i området.


Birkerød indeholder to store erhvervsområder: Erhvervsbyen ved Bregnerødvej og området langs Birkerød Kongevej. De egentlige produktionserhverv er få og ligger fortrinsvis i Birkerød Erhvervsby. Størstedelen af Erhvervsbyen er udpeget som stationsnært område og kan således huse kontorvirksomheder på over 1.500 m². Der ligger flere mindre erhvervsområder indenfor det stationsnære område omkring Birkerød Station bl.a. langs Birkerød Kongevej.


Der er fælles landskabsinteresser med Allerød Kommune ved Sjælsø og de militære arealer ved Høvelte og Sandholm. Der er fælles interesser med Furesø Kommune omkring Stavnsholtkilen og Furesøen.

Udvikling

Med et stigende befolkningstal de seneste år er efterspørgslen på boliger vokset. Da Rudersdal Kommune stort set er fuldt udbygget, skal nye boliger primært opføres i omdannede erhvervsområder eller ved fortætning i byerne. 


I Birkerød bymidte kan der ske en fortætning omkring stationsområdet og bymidten efter en konkret planlægning.


Ebberødområdet kan fortsat udvikles med boliger, erhverv, og der er mulighed for lokalisering af flere kommunale institutioner. Den oprindelige institutionsbebyggelses karakter og samspillet mellem landskab og bebyggelse skal bevares.


Birkerød Erhvervsbys vestlige og centrale del skal fastholdes til service-, produktions- og håndværksvirksomheder. Den del af erhvervsbyen der er beliggende nord for Bregnerødvej kan omdannes til boliger eller blandet bolig og erhverv.


Arealerne langs Birkerød Kongevej fastholdes som ”bilby” med mulighed for etablering af butikker, der forhandler pladskrævende varer.

Bevaringsværdige bygninger

Bygningsmæssigt afspejles Birkerøds udvikling særligt i bofællesskaberne Trudeslund og Blikfanget af Vandkunsten, den almene boligbebyggelse Nørrevang af Henning Nielsen og Torben Valeur, Kunstnerbyen tegnet af arkitekterne Tyge Juul Brask og Erik Rosenstrand Holst og Toftevangskolen tegnet af Bornebusch, Brüel og Selchau.


Landsbykernerne kan stadig aflæses ved gadestrukturer og velbevarede landsbybebyggelser, som er udpegede som bevaringsværdige. Derudover er de bevaringsværdige bygninger i Birkerød by omkring de ældre bykvarterer samt ved Catrinelyst Parken og Birkerød Sø.


Helt særligt for Birkerød er området Ebberød, som blev anlagt som en institution for sindslidende fra sidst i 1800-tallet i den oprindelige Ebberødgård. Området fremstår som en helstøbt bebyggelse i kanten af skoven med mange bevaringsværdige bygninger. I dag er store dele af området omdannet til boliger.

Kulturmiljøer