Dekorativt: Søllerød 2 top

Søllerød

Søllerødområdet ligger i kommunens sydligste del og er omkranset af skove. En del af arealerne omkring Søllerød er fredede og byder på store landskabelige værdier. Mod vest grænser området op til Geelskov og mod syd afgrænses området af Mølleåen og kommunegrænsen mod Lyngby-Taarbæk.

Særlige træk

Søllerød er et stort set udbygget byområde med boliger, erhverv, institutioner, skole, butikker, kirke, museum, kro, tennisanlæg og grønne områder. Der er ca. 3.800 indbyggere.

Centrum af Søllerød udgøres af den gamle, fint vedligeholdte landsby.

Området er forbundet med trafikvejnettet via Skodsborgvej med forbindelse øst-vest gennem kommunen og kollektiv trafikbetjening.

Søllerød er præget af store villaer af høj kvalitet. Villavejene har et karakteristisk grønt præg med levende hegn, mange store træer og en bebyggelse, der er trukket tilbage fra vejen. Boligbebyggelsen består ud over villaerne af tæt lav bebyggelse og større samlede bebyggelser, også af høj kvalitet, som Søllerød Park og etagehusbebyggelsen Geelskovparken.

Der ligger to kollegier i området, Paul Bergsøe Kollegiet og Viggo Jarls Kollegium. Paul Bergsøe Kollegiet ligger ved Skodsborgvej midt i området, mens Viggo Jarls Kollegium ligger i den sydvestlige del af området nær kommunegrænsen. 

På Vangebovej ved Søllerød Park ligger et lokalcenter med supermarked og et par specialbutikker.

Ved Vangeboled ligger Vangeboskolen og flere institutioner.

Erhvervsområdet Teknikerbyen ved Skodsborgvej er det største i området. Teknikerbyen er bygget som en samlet struktur og huser hovedsagelig kontorvirksomheder. Vest for Viggo Jarl Kollegiet ligger et mindre område til kontor, liberalt erhverv, mindre håndværk m.v.

Søllerød er omkranset af skove. Området omkring kirken og Kirkeskoven fungerer som parkområde, ligesom arealerne i tilknytning til Paul Bergsøe kollegiet kan benyttes af offentligheden. Landskaberne langs Attemosevej er fredede og byder på nogle af de mest karakteristiske kig med skovbryn, græsningsarealer og småsøer.

Udvikling

Strategien for Søllerødområdet er at sætte bevaring i hovedsædet og at fastholde boligområdernes karakter.
Boligområdets præg af store villaer på store ejendomme skal bevares, og der kan ikke foretages egentlig fortætning indenfor boligområdet.

Bevaringsværdige bygninger

Søllerød er oprindelig en landsby, hvilket bedst opleves i området omkring Søllerød Kro, Slottet, Søllerød Kirke og Gadekæret. Det afspejles i et stort antal af bevaringsværdige bygninger i netop det område.

Søllerød er derudover karakteriseret af mange større palævillaer og nyere villaer, hvoraf flere er udpegede som bevaringsværdige, heriblandt den fredede villa Attemosevej 53 tegnet af arkitekt Gehrdt Bornebusch.

Af offentlige bygninger kan nævnes Vangeboskolen tegnet af arkitekt Gehrdt Bornebusch samt den ældste del af Viggo Jarls Kollegium.

En særlig bevaringsværdig etageboligbebyggelse er Søllerød Park fra 1956, som er tegnet af arkitekterne Eva og Nils Koppel. Bebyggelsen er en helstøbt bebyggelse med et afstemt samspil mellem bebyggelse og fælles parkarealer.

Kulturmiljøer