Dekorativt: Sandbjerg top

Brådebæk, Ubberød, Sandbjerg

Brådebæk, Ubberød og Sandbjergområdet ligger i den nordøstligste del af kommunen og grænser op til Hørsholm Kommune i nord. Området huser blandt andet DTU Science Park, som er DTU’s forskerpark, hvor flere vidensintensive virksomheder er lokaliseret. Ubberød og Brådebæk er begge tidligere sommerhusområder, som fra sidst i 1990’erne langsomt er omdannet til boligområder med helårsbeboelse. Sandbjerg er en mindre landsby med en del bevaringsværdige landsbyhuse.

Særlige træk

Områdets samlede indbyggerantal er på ca. 1.450.

Forskningscentret/DTU Science Park ligger umiddelbart nord for Ubberød-Brådebæk ud mod Helsingørmotorvejen. Området er et erhvervsområde med relation til forsknings- og udviklingsformål. DTU Science Park adskiller sig fra andre erhvervsområder, fordi bygningerne ligger som en åben og spredt bebyggelse placeret mellem træerne i en tæt skovbeplantning. En stor del af bygningerne er opført i god arkitektonisk kvalitet, og flere er tildelt kommunens arkitekturpris.

Sandbjerg landsby ligger på østsiden af Helsingørmotorvejen. Landsbyen ligger i landzone og har enkelte større gårde, men er i dag overvejende et boligområde bestående af fritliggende, nyere villaer og ældre, mindre landsbyhuse. Landsbyen er afgrænset af levende hegn, og beplantningen er en væsentlig del af miljøet i Sandbjerg.

Ubberød-Brådebæk ligger ved Hørsholm Kongevej. Området er byzone og er et boligområde, der består af ca. 410 tidligere sommerhusejendomme. Størstedelen er siden sidst i 1990'erne konverteret til helårsbeboelse. Brådebæk med Brådebæk Sø er centralt beliggende i området og karakteriseret af store niveauforskelle. Ubberød har et større centralt beliggende fælles friareal og er omkranset af åbne landområder, der er udpeget som meget værdifulde landskaber og kulturhistoriske interesseområder.

Landområderne anvendes delvist til landbrug af en række af de større ejendomme i området. Der har tidligere været mange gartnerier, men de fleste er i dag nedlagt.

Områdets skovvækst vedligeholdes gennem pleje og tilplantning, hvilket betyder, at området rummer et rigt dyreliv som råvildt, fasaner, m.v.
Ved Sandbjergområdets grænse mod Vedbæk ligger et mindre boligområde, hvor Sandbjergvej bliver til Henriksholms Allé. Området ligger omgivet af det åbne land og er præget af store grunde med bebyggelse fra 1960´erne.

Kommunens næsthøjeste punkt, Høje Sandbjerg, ligger 85 m over havets overflade. Herfra kan man opleve vide udsigter til både Øresund mod Hven og til Københavns tårne.

Skovområdet Sandbjerg Østerskov er en sydlig udløber af Folehaven, der fra Hørsholm strækker sig ind i Rudersdal Kommune øst for landsbyen Sandbjerg.

Udvikling

DTU Science Park er i Fingerplanen omfattet af særlige bestemmelser, der giver mulighed for, at der kan planlægges for byggeri på over 1.500 m2, etageareal til forsknings-, undervisnings- og kontorformål. Der er gode arealmæssige muligheder for en yderligere udvikling af området.

Bevaringsværdig bygninger

 

De to tidligere sommerhusområder Ubberød og Brådebæk er begge centreret omkring et fælles naturområde dels en sø og dels en fælles grønning. Områderne er karakteriseret ved en stor variation i bebyggelse.

Erhvervsområdet og forskningsområdet DTU Science Park blev etableret af staten i 1962. Området fremstår med et stærkt landskabsgreb skabt af markante og flere steder tætte trærækker med en campuslignende bebyggelse af høj arkitektoniske kvalitet, hvoraf flere er udpeget som bevaringsværdige.

Sandbjerg er en lille landsby med mange velbevarede og bevaringsværdige landsbyhuse og en gadestruktur og beplantning, som understøtter landsbypræget.

Kulturmiljøer