Anden planlægning

Kommuneplanen er omfattet af planlovens princip om rammestyring. Det betyder, at kommuneplanen skal være i overensstemmelse med overordnet planlægning. På den måde sikrer man sammenhæng mellem tiltag på det kommunalpolitiske niveau og de overordnede landspolitiske intentioner.

Den overordnede planlægning, der er relevant for Rudersdal Kommune, er landsplandirektiverne Fingerplan 2019, Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet, Grønt Danmarkskort, Natura 2000-planen, Vandplanen, den statslige trafikplan og andre statslige sektorplaner.

Kommunerne er herudover forpligtede til at sikre, at der tages højde for forhold, som går på tværs af kommunegrænserne.