Vandmiljø

Indsatsen for et rent vandmiljø spiller en helt særlig rolle i Rudersdal Kommune, hvor der er ca. 570 søer med et areal over 100 m2 og ca. 160 km vandløb. Søer og vandløb, også rørlagte, er omfattet af vandløbsloven.

Alle søerne og omkring 50 km af vandløbene er desuden omfattede af naturbeskyttelsesloven. Søer over 5 ha samt større vandløb og kystvandene er omfattet af den statslige vandområdeplanlægning som følge af EU’s vandrammedirektiv.

Ca. 19 km vandløb er såkaldte offentlige vandløb, hvor kommunen uanset bredejerforhold står for vedligeholdelsen dvs. grødeskæring og oprensning. I de resterende vandløb står bredejeren for vedligeholdelsen.
 

Kort over søer og vandløb 

Vi arbejder for

Åbn / Luk alle
  • fortsat at beskytte og forbedre vandkvaliteten i søer, vandløb og kystvande med gode levesteder for vandets dyr og planter
  • at beskytte og forbedre vandkvaliteten ved at reducere tilførslerne af næringsstoffer til vandområderne
  • at sikre og forbedre vandområdernes miljøtilstand i forbindelse med klimasikring og renovering af afløbssystemet.