Natur

Naturområder udgør næsten halvdelen af kommunens areal. Alene skovene som Rude Skov, Jægersborg Hegn og Geelskov dækker 26 procent. Hele fem Natura 2000-områder, som er beskyttet efter international lovgivning, ligger helt eller delvis i kommunen. Beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3 som søer, moser, enge og overdrev udgør 22 procent. Til sammenligning er det på landsplan 10 procent. Mange af kommunens naturområder indgår i Grønt Danmarkskort - et netværk af naturområder i Danmark.

Kort over Grønt Danmarkskort og beskyttede naturtyper

Vi arbejder for

Åbn / Luk alle
  • at styrke den biologiske mangfoldighed og naturkvalitet gennem naturpleje, park- og skovdrift, der tager hensyn til dyre- og planteliv
  • at bevare og styrke de eksisterende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser
  • at styrke den biologiske mangfoldighed gennem naturgenopretning på de kommunalt ejede naturarealer. Særligt dem der indgår i naturnetværket Grønt Danmarkskort
  • at sikre naturværdierne på de lysåbne naturarealer ved afgrænsning eller høslet
  • at værne om og styrke levesteder for de truede arter, som findes i kommunen
  • at naturen fortsat skal være en væsentlig del af kommunens identitet, som både lokalbefolkningen og besøgende opsøger og bruger i det daglige
  • at formidle viden om naturen til kommunens borgere og sikre adgang til at opleve naturen.