Bycentre og detailhandel

Rudersdal er generelt velforsynet med butikker, og en stor del af dagligvarehandelen foregår lokalt. Størstedelen af butikkerne ligger i Birkerød og Holte. Resten er fordelt i bymidten i Nærum, bydelscentrene Bistrup og Vedbæk samt en række lokalcentre. Butikker er en vigtig faktor for at skabe byliv, som også kan understøttes af andre hverdagsaktiviteter, oplevelser og lokale fællesskaber.

Kort over detailhandelsstruktur. 

Vi arbejder for

Åbn / Luk alle
 • at de eksisterende centerområder; bymidterne, bydelscentrene og lokalcentrene fortsat fungerer som midtpunkter i bysamfundene
 • at fremtidige initiativer understøtter den fastlagte centerstruktur. Nye butikker skal som hovedregel lokaliseres inden for bymidterne og centerområderne
 • at skabe en blanding af boliger, arbejdspladser, indkøbsmuligheder, offentlige og private servicetilbud samt kultur- og fritidstilbud i de enkelte bysamfund
 • at nye servicefunktioner – både offentlige og private - kan understøtte bymiljøerne ved at tiltrække flere besøgende og dermed skabe liv på handelsgaderne gennem en større del af døgnet
 • at undersøge mulighederne for etablering af nye former for anvendelse af stueetagerne i centerområderne
 • at give mulighed for opførelse af nye boliger, der kan understøtte det lokale kundegrundlag samt øge oplevelsen af byliv
 • at skabe attraktive byrum og mødesteder, der skal understøtte det lokale by- og handelsliv. Arbejdet med at skabe mødesteder og byrum skal ske i dialog og samarbejde med lokale interessenter
 • at grønne omgivelser fortsat skal være en integreret del af byområderne.
 • at Birkerød bymidte udvikles yderligere med boliger, butikker og byfunktioner
 • at udvikle centerområdet i Holte således, at der er mulighed for at etablere nye butikker og boliger og skabe bedre sammenhæng til Holte Station og Holte Havn. Udvidelsen tager udgangspunkt i Helhedsplan for Holte bycenter
 • at skabe sammenhæng og bedre forbindelse mellem Nærum Hovedgade, Nærum Erhvervsområde og Nærumvænge Torv
 • Bistrup bydelscenter udvikles med boliger, mindre butikker og andre kundeorienterede byfunktioner
 • at butiksforsyningen i bydelscentret i Vedbæk fastholdes