Ejendomme i landzonen

Landzonen udgør ca. halvdelen af Rudersdal Kommunes areal. Størstedelen er udpeget som værdifuldt landskab og er beliggende indenfor Fingerplanens grønne kiler. Samtidig er store dele af landzonen fredet og omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer. Bebyggelsen i landzonen følger typisk strukturer, som er kulturhistorisk betinget, og som er i tæt samspil med landskabet.

Anvendelsen af landzonen tager som hovedprincip udgangspunkt i den eksisterende anvendelse af forskellige typer ejendomme. Udgangspunktet for administration af landzonen er, at der ikke skal opføres yderligere bebyggelse i form af nye boliger og erhverv. For landbrugsejendomme gælder særlige regler. 

Kort over landsteder, lokalplanlagte landsbyer og grønne kiler

Vi arbejder for

Åbn / Luk alle
  • at bevare de landskabelige, arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som karakteriserer områder i landzone
  • at friholde områder i landzone for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål
  • at der ikke må opføres boliger i landzone på over 250 m2 eller 350 m2 afhængig af ejendommens størrelse  
  • at fastholde en restriktiv praksis i landzonesager
  • at fastholde en veldefineret grænse mellem by- og landzone, så den fortsat kan opleves i overgangen mellem by og land
  • at der ikke sker bymæssig fortætning indenfor værdifulde landskaber, grønne kiler og friluftsområder
  • at sikre kulturmiljøer, bevaringsværdier (jf. SAVE) samt de særlige funktionelle og arkitektoniske karakteristika, der knytter sig til bygningerne og deres omgivelser i landområdet jf. kommunens arkitektur- og bevaringspolitik
  • at etablering af nye erhverv og boliger i overflødiggjorte bygninger ikke fører til en spredt og uplanlagt byudvikling
  • at anvendelsen af større landsteder kan udvikles, så deres særlige bygnings- og kulturarv sikres
  • at de bebyggede strukturer i landzonen respekteres.