Jordforurening

Jorden i byområder, typisk de ældre, er forurenet som resultat af diffus forurening. Diffus forurening opstår gennem længere tids spredning eller opblanding af forurening fra kilder som fx bilers udstødning, industriens udledning af røg og støv og privat opvarmning. Al jord i byzoner er som udgangspunkt derfor klassificeret som lettere forurenet.

 

Kort over kommunegrænser, zoner og områder med særlige drikkevandsinteresser 

Vi arbejder for

Åbn / Luk alle
  • at undgå yderligere jordforurening i kommunen og beskytte grundvandet mod nedsivning af forurenende stoffer
  • at fremme genanvendelsen af både ren og lettere forurenet overskudsjord i forbindelse med bygge- og anlægsaktivitet ved at betragte jorden som en ressource.