Klimatilpasning

Klimaet er under forandring. Vejret bliver varmere og vådere med flere ekstreme hændelser og skybrud, som medfører forhøjet grundvandsstand og flere oversvømmelser. Håndteringen af de øgede vandmængder skal ses som en helhed, hvor løsninger på den enkelte matrikel skal spille sammen med lokale, fælles løsninger og indsatser på de offentlige arealer. Det er vigtigt at prioritere indsatsen. Fokus vil derfor være på områder med interesser af almen, samfundsmæssig betydning.

Kort over risiko for oversvømmelse ved en 100 års regnhændelse i 2120. Med hensyn til risiko for oversvømmelse langs kysten henvises til kort og retningslinjer for:

Kystbeskyttelse

Vi arbejder for

  • at forebygge og mindske skaderne ved skybrud og oversvømmelse
  • at klimasikre kloaksystemet ved at fraseparere regnvand fra spildevand og dermed undgå overløb til vandmiljøet
  • at klimatilpasning skal foregå ved helhedsorienterede løsninger, der er miljømæssigt og samfundsøkonomisk bæredygtige
  • at klimatilpasning skal ske med inddragelse af kommunens borgere, foreninger og virksomheder, så de kan bidrage aktivt til den samlede løsning
  • at fremme grundejernes fokus på klimasikring af deres ejendomme
  • at skader som følge af stormflod og oversvømmelser skal forebygges og mindskes i forbindelse med byudvikling og ændret planlægning.